דיל אדיר

תקנון תנאי שימוש

דיל אדיר משרד נסיעות בע"מ (להלן: "הסוכנות") משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי שירות שונים, לצורך רכישת חבילות נופש הכוללות אירועי ספורט והופעות מוזיקליות בארץ ובעולם. לפיכך השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם, הכוללים ספקי טיסות, ספקי בתי מלון, ספקי כרטיסי משחקי ספורט וכדומה (להלן: "ספקי שירותים"). הסוכנות אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן הנובעות מביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים או הנובעות מגורמים שאינם תלויים בספקי השירותים, כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה. מחירי השירותים ותנאי תשלום –
  1. מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע. היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי מנציגי חברתנו וחויבו במלואן.
  2. סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום .התשלום עבור ההזמנה יעשה באתר או דרך הטלפון.
תשלום באתר התשלום באתר יתבצע באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי בטופס ההזמנה באתר. הסוכנות אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה. תשלום דרך הטלפון התשלום בטלפון יתבצע באמצעות שיחה טלפונית לנציגנו, לו ימסרו פרטי כרטיס האשראי.
  1. החיוב בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם וכן קבלת אישור מחברת האשראי או אסמכתא של העברה בנקאית לעסקה עליה התחייב הנוסע . הסוכנות אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג הסוכנות פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.
  2. ככל שיבוצע התשלום באשראי, מובהר כי עמלת סליקת אשראי בגין תשלומים ו/או דיירקט תתווסף לסכום התשלום, בשיעור כפי המפורט בטופס ההזמנה.
  3. ככל שיבוצע התשלום במזומן או בהעברה בנקאית, מובהר כי מחיר העסקה יהיה בהתאם לשער ההמחאות לפי יום ביצוע העסקה .
הסוכנות לא תידרש להחזר הפרשים הנובעים משינויים ו/או תקלות הנובעים מביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים או הנובעים מגורמים שאינם תלויים בספקי השירותים, כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה. מידע ותמונות באתר –
  1. הסוכנות משווקת חבילות נופש הכוללות אירועי ספורט בחוץ לארץ באמצעות מידע ותמונות המפורסמים באתר באינטרנט. המידע והתמונות המפורסמים באתר האינטרנט מסופקים לסוכנות ע"י ספקי השירותים.
  2. הסוכנות אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה ע"י ספקי השירותים ואינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה.
  3. הסוכנות משווקת חבילות נופש הכוללות אירועי ספורט בחוץ לארץ באמצעות מידע ותמונות המפורסמים באתר באינטרנט. המידע והתמונות המפורסמים באתר האינטרנט מסופקים לסוכנות ע"י ספקי השירותים.
הסוכנות אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה ע"י ספקי השירותים ואינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. אחריות הנוסע –
  1. באחריותו הבלעדית והאישית של הנוסע המבקש לצאת מהארץ להצטייד במסמכים הבאים: 11.1. דרכון בתוקף ל 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ.במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את הסוכנות . יתכן ועדכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות. 11.2. אשרות כניסה למדינות בהן ירצה הנוסע לבקר, ככל שקיים צורך כזה.הסוכנות אינה אחראית לנזקי הנוסע ו/או המזמין, ככל שנגרמו עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה. 11.3. תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן יבקר. 11.4. נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית. 11.5. פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. 11.6. בעלי תעודות מעבר – בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד.  באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את הסוכנות במעמד ביצוע ההזמנה. ביטולים ושינויים –
  2. מובהר כי על כל ההזמנות חלים דמי ביטול/דמי שינוי בהתאם למדיניות ספקי התיירות השונים וכי דמי הביטול/דמי השינוי משתנים מספק לספק ומיעד ליעד.
  3. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן כפי המופיע בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן "החוק"), הקובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד,וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן.
  4. בכל מקרה של ביטול עסקה בהתאם לחוק יחויב הנוסע בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם או 100 שקלי, לפי הנמוך מבניהם,  על כל פריט בהזמנה לאדם.
  5. בכל מקרה של ביטול עסקה שלא עפ"י החוק, יחויב הנוסע בשיעור של 100% מסכום העסקה או בשיעור כפי מדיניות הביטולים של מוביל התעופה ו/או הספקים השונים, הנמוך מבניהם.
  6. החזר כספי יבוצע לאחר קיזוז דמי ביטול/דמי שינוי  כאמור וקיזוז תוספות אשראי, ככל שישנן, וזאת עד 45 ימי עסקים  לאחר הביטול.
הודעה על ביטול עסקה תעשה בכתב ותועבר לסוכנות בפקס או באימייל או במסירה אישית במשרדיה, כאשר התאריך הקובע הינו יום העסקים הסמוך לאחר קבלת בקשת הביטול במדרש הסוכנות. ביטול יציאה
  1. הסוכנות תהא רשאית לבטל כל טיסה ו/או שהות במלון ו/ או כרטיס לאירוע ספורט/הופעה מוזיקלית בגין כל אחד מהמקרים שלהלן: מכל סיבה שאינה תלויה בסוכנות. אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעת הסוכנות. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
  2. הסוכנות תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל זמן סביר לאחר שייוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.
במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או כרטיס לאירוע ספורט אחר או  שהסוכנות תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג כלפי הסוכנות. טיסות –
  1. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
  2. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו  לאחר ביצוע ההזמנה שינויים על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, זמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.
  3. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי מוביל התעופה לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות, האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על מוביל התעופה ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי הסוכנות, בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה. על כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה. היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא הסוכנות בהפסדים ו/או בהוצאות אלו.האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
  4. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לנוסע לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה, על הנוסע לפנות באופן מידי לסוכנות ו/או לחברת התעופה.
  5. על הנוסע חלה החובה לאשרר את טיסה חזור 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוואנטי או בהתאם להוראות המופיעות ע"ג כרטיס הטיסה.
  6. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.
  7. טיסות LOWCOST – מתופעלות עי חברות תעופה ייעודיות או ע"י חברות תעופה סדירות המקצות מקומות מסוימים בטיסות במחירים נמוכים.מחירי הטיסות אינם כוללים עלויות כבודה והושבה עליהם יש לבצע את ההזמנה והתשלום בנפרד ישירות מול סוכן נסיעות וכן אינן כוללות עלויות ביצוע צ'ק אין לטיסה .מומלץ לבצע צ'ק -אין באינטרנט לטיסות טרם ההגעה לשדות התעופה שכן עלויות ביצוע צ'ק- אין באתר החברה נמוכות מעלויות הצ'ק- אין שיגבו בשדות התעופה. בטיסות LOWCOST לא מוגשות ארוחות ושתיה, אותן ניתן לרכוש במהלך הטיסה בלבד באם חברת התעופה מציעה זאת .דמי הביטול בטיסות LOWCOST הינם מלאים מרגע ביצוע ההזמנה .
  8. מטען וכבודת יד – בהתאם למופיע על גבי כרטיס הטיסה . במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
  9. זמן הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
  10. ארוחות בטיסות – הארוחות המסופקות בטיסות השכר הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. הסוכנות אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע על קבלת אוכל מסוג מסוים. במרבית חברות השכר לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.
תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד ביצוע ההזמנה עריסה לתינוק. במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש. בתי מלון –
  1. הסוכנות משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע.
  2. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. הסוכנות אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, מצב הניקיון והתחזוקה, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'.
  3. הצגת בתי המלון האתר הינה לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
  4. אין הסוכנות נושאת בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.
  5. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים והסוכנות אינה אחראית על שיבוץ החדרים במלון. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובקתות המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין הסוכנות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, והסוכנות ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכללייםכמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות הסוכנות להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.
  6. שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ – 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. עזיבת חדרים במלון – מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאם מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום. ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות ייעודי, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.
מיסים מקומיים – התשלום אינו כולל מס מקומי אשר יתכן ויחול על השהייה. המס המקומי הנדרש ישולם על ידי הנוסע ישירות מול מלון הרלוונטי, בהתאם לשהייתו, ביום ההגעה או בהתאם לדרישת המלון. מיסי לינה – בחלק מהערים והיעדים בעולם מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה. על הנוסע לשלם את המיסים ישירות בבתי המלון .המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומיות על הטלת מס הלינה, זאת בהתאם לרמת המלון. מופעי ספורט או הופעות מוזיקליות –
  1. הסוכנות משמשת כמתווכת בין ספק כרטיסים למופעי ספורט ו/או הופעות מוזיקליות  לבין הנוסע.
  2. מיקום המושבים באצטדיון יותאמו לבחירת הקטגוריה שסוכמה בין הסוכנות ללקוח בעת סגירת העסקה מבלי להתחייב על מיקום נקודתי באצטדיון.
  3. הסוכנות אינה אחראית על מיקום המושבים במופע ועל טיב המופע.
  4. מובהר כי מחיר הנקוב על גבי הכטיס עלול להיות נמוך ממחיר הכרטיס כפי שנמכר בחבילת נופש ו/או באופן בודד וכי הסוכנות לא תהיה אחראית לכל הפרש מכל סוג כאמור.
  5. התנהגות בלתי הולמת עלולה להוביל להרחקה מהאצטדיון ללא החזר כספי.
  6. הכרטיסים יימסרו לנוסע ע"י נציג ספק הכרטיסים עד בוקר האירוע, בתיאום ביניהם.
  7. קיומם של מופעי הספורט וזמניהם, נמצאים באחריותם הבלעדית של ספקי הכרטיסים למיניהם. היה ולאחר ביצוע הזמנת הכרטיסים למופעים יהיו שינויים מכל סוג, לסוכנות לא תהיה לכך כל אחריות.
הואיל ומועדי מופעי הספורט, מיקומם, מועדם ותוכנם אינם נקבעים על ידי הסוכנות, האחריות בגין עיכובים, שינויים וביטולים לא תחול על הסוכנות ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי הסוכנות. על כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו למזמין עקב העיכובים, שינויים וביטולים. היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים, לא תישא הסוכנות בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי והכל בכפוף לדין. קבלת הכרטיסים
  1. קבלת כרטיס הטיסה ו/או כניסה למשחק ספורט ו/או כניסה להופעה מוזיקלית יתקבלו באחת מהדרכים הבאות: קבלת הכרטיס באמצעות כרטיס אלקטרוני, אשר ישלח  לכתובת הדואר האלקטרוני של הנוסע. קבלת כרטיס נייר, אשר יסופק לכתובתו של הנוסע או לכתובת בית המלון שבו ישהה הנוסע. קבלת כרטיס לטלפון החכם, אשר ייעשה בו שימוש באמצעות האפליקציה המתאימה.
על הנוסע לוודא כי ברשותו כל המסמכים הרלבנטיים לנסיעה (כרטיס טיסה, שובר מלון וכד') ולהגיע עימם לשדה התעופה/המלון. על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מהסוכנות ולוודא כי הוא תואם את הזמנתו. נזקים – ביטוח
  1. הסוכנות לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם לנוסע כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופש, לרבות במופעים, אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת הסוכנות ו/או באחריותה בין אם באופן צפוי ובין אם בלתי צפוי.
  2. כמו כן, לא תהא הסוכנות אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.
  3. הסוכנות ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
  4. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ולסוכנות אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות הסוכנות.
  5. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של נוסע כנגד הסוכנות, חייבת להיות בכתב לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

מתי?

Open chat
אפשר לעזור?
היי 👋
אנחנו כאן לכל שאלה בימי חול בין השעות 09:00 עד 19:00.
בשאר הזמן ניתן לפנות אלינו דרך העמוד 'יצירת קשר' ונציג מטעמנו יחזור אלייך בהקדם האפשרי.